Venture North Law Firm

In December 2020, the Government issued one of its most comprehensive Decrees, Decree 155/2020 implementing the Securities Law 2019. We will cover parts of the Decree in a series of legal updates. In this update, we cover new issues concerning public companies in Vietnam.

In December 2020, the Government issued one of its most comprehensive Decrees, Decree 155/2020 implementing the Securities Law 2019. Decree 155/2020 has 311 articles and is 140 page long. We will cover parts of Decree 155/2020 in a series of blog posts. In this post, we cover new issues concerning public companies in Vietnam.

Meetings of the General Meeting of Shareholders (GMS) - Decree 155/2020 now requires members of the Board of Directors (Board) and the Inspection Committee to attend the annual GMS meetings to answer shareholders’ questions (if any). If there is an emergency event that a member of the Board and the Inspection Committee cannot attend, such member will have to report in writing to the Board and the Inspection Committee. 

The representative of the auditor of a public company also has the responsibility to attend the annual GMS meeting of the company, if there are material qualifications regarding the annual audited financial statement of the company.

Information of candidates for the Board - Other than the information about name, date of birth, and qualifications, Decree 155/2020 also requires the public company and the candidates of the Board to publicize information about other managerial titles (including the title of Board member at other companies), and interests relating to the company and the company’s related parties of the candidates.

Number of independent Board members in listed companies - Decree 155/2020 removes the requirement that the structure of the Board must ensure the balance between the members having knowledge and experience in laws, finance, the company’s business and must consider the gender element. 

Previously, the number of independent Board members of a listed company must account for at least a third of the total number of Board members. Decree 155/2020 now provides an exact number of independent Board members required in a listed company as follows: (i) at least one independent member, in case there are three to five Board members; (ii) at least two independent members, in case there are six to eight Board members; and (iii) at least three independent members, in case there are nine to 11 Board members.

More obligations for Board members - The obligations of Board members provided under Decree 155/2020 are similar to those under Decree 71/2017, but include one new obligation: a Board member must report to the Board at the nearest meeting about transactions between: (i) (a) the public company, its subsidiaries, or companies having 50% or more of their capital controlled by such public company, and (b) such Board member and their related persons; and (ii) (a) the public company, and (b) companies in which such Board member has held the position of founder or company manager within the last three years before the time of the transaction.

An independent Board member of a public company must prepare a separate report on the company’s operation. This requirement could impose more liabilities on an independent Board member in a public company.

More obligations for the Board - Decree 155/2020 also provides more responsibilities and obligations for the Board as a whole. In particular, the Board has to, among others, (i) supervise and prevent conflict of interest of the Board members, members of the Inspection Committee, General Director (Director) and other managers, including the misuse of company assets and abuse of related party transactions; and (ii) appoint a person in charge of corporate governance.

Regulations on the Audit Committee and the Inspection Committee - While Decree 71/2017 is silent on the Audit Committee, Decree 155/2020 includes detailed provisions on the component, rights and obligations of the Audit Committee of a public company. Among other things, (i) the Audit Committee must have at least two members, with the Chairman being an independent Board member, and other members being non-executive Board members; and (ii) the Audit Committee must have its own Operation Rules approved by the Board.

Inspection Committee - Under Decree 155/2020, (i) the Head of the Inspection Committee only needs to hold undergraduate degrees in certain relevant majors, and is no longer required to be a full-time professional accountant or auditor at the company, unless otherwise provided by the company charter; and (ii) the Inspection Committee must also have its own Operation Rules approved by the GMS.

Changes in requirements on publication of information - In addition to the salary of the General Director (Director) and other managers, the remuneration of each Board member is now required to be recorded as a separate item in the annual financial statement of the company and must be reported to the GMS at the annual GMS meeting. 

Decree 155/2020 removes the requirement that public companies must have at least one information publication staff. Either the legal representative or the person authorized to publicize the company’s information can publicize the company’s information.

Related party transactions (RPTs) between public companies and their shareholders and managers – In addition to the RPTs provided in Decree 71/2017, Decree 155/2020 requires an approval by the GMS for a series of transactions within 12 months of the first transaction which is at least equal to 35% of the total assets between (1) the public company and (2) Board members, members of the Inspection Committee, General Director (Director), other managers and their related persons; or shareholder, authorized representative of shareholder holding 10% or more of the total ordinary shares of the company and their related persons; or enterprises relating to the entities. Contracts, loan transactions, sale of assets having value of more than 10% of the total value of assets recorded in the latest financial statement between the public company and the shareholder owning 51% or more of the total shares with voting rights or such shareholder’s related persons will be subject to approval by the GMS of the public company.

Written by Nguyen Thuc Anh and edited by Nguyen Quang Vu.

Vào tháng 12 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành một trong những Nghị Định toàn diện nhất, Nghị Định 155/2020 thi hành Luật Chứng Khoán 2019. Nghị Định 155/2020 gồm 311 điều, dài 140 trang. Chúng tôi sẽ đề cập đến các phần của Nghị Định 155/2020 trong một loạt các bài viết trên blog. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến các vấn đề mới liên quan đến các công ty đại chúng ở Việt Nam.

·         Các cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) - Nghị Định 155/2020 giờ đây yêu cầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông (nếu có). Trường hợp khẩn cấp mà thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không tham dự được thì thành viên đó phải báo cáo bằng văn bản với HĐQT và Ban Kiểm Soát.

·         Đại diện tổ chức kiểm toán của công ty đại chúng cũng có trách nhiệm tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty, nếu có các khoản ngoại trừ trọng yếu về báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của công ty.

·         Thông tin của các ứng cử viên cho HĐQT - Ngoài thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, Nghị Định 155/2020 còn yêu cầu công ty đại chúng và các ứng cử viên HĐQT phải công khai thông tin về các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT tại công ty khác), và các lợi ích có liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty của các ứng cử viên.

·         Số lượng thành viên HĐQT độc lập trong các công ty niêm yết - Nghị Định 155/2020 bỏ đi quy định cơ cấu HĐQT phải đảm bảo cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và phải xét yếu tố giới tính.

·         Trước đây, số lượng thành viên HĐQT độc lập của một công ty niêm yết phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT. Nghị Định 155/2020 hiện quy định chính xác số lượng thành viên HĐQT độc lập cần có trong một công ty niêm yết như sau: (i) có tối thiểu 01 thành viên độc lập, trong trường hợp có từ 03 đến 05 thành viên HĐQT; (ii) có tối thiểu 02 thành viên độc lập, trong trường hợp có từ 06 đến 08 thành viên HĐQT; và (iii) có tối thiểu 03 thành viên độc lập, trong trường hợp có từ 09 đến 11 thành viên HĐQT.

·         Thêm nghĩa vụ cho các thành viên HĐQT - Các nghĩa vụ của thành viên HĐQT được quy định theo Nghị Định 155/2020 tương tự như các nghĩa vụ được quy định tại Nghị Định 71/2017, nhưng có thêm một nghĩa vụ mới: thành viên Hội Đồng Quản Trị phải báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất về các giao dịch giữa: (i) (a) công ty đại chúng, công ty con hoặc công ty do công ty đại chúng đó kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ, và (b) thành viên HĐQT đó và những người có liên quan của họ; và (ii) (a) công ty đại chúng, và (b) các công ty mà trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doạnh nghiệp trong vòng ba năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

·         Thành viên HĐQT độc lập của một công ty niêm yết phải lập báo cáo riêng về tình hình hoạt động của công ty. Yêu cầu này có thể đặt ra nhiều trách nhiệm hơn đối với một thành viên HĐQT độc lập trong một công ty niêm yết.

·         Thêm nghĩa vụ cho HĐQT - Nghị Định 155/2020 cũng quy định nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ hơn cho toàn bộ Hội Đồng Quản Trị. Cụ thể, HĐQT phải, bên cạnh các nghĩa vụ khác, (i) giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc (Giám Đốc) và những người quản lý khác, bao gồm cả việc sử dụng tài sản của công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; và (ii) bổ nhiệm một người phụ trách quản trị công ty.

·         Quy định về Ủy Ban Kiểm Toán và Ban Kiểm Soát - Trong khi Nghị Định 71/2017 không quy định về Ủy Ban Kiểm Toán thì Nghị Định 155/2020 bao gồm các quy định chi tiết về thành phần, quyền và nghĩa vụ của Ủy Ban Kiểm Toán của một công ty đại chúng. Bên cạnh những quy định khác, (i) Ủy Ban Kiểm Toán phải có ít nhất hai thành viên, với Chủ Tịch là thành viên HĐQT độc lập và các thành viên khác phải là các thành viên HĐQT không điều hành; và (ii) Ủy Ban Kiểm Toán phải có Quy Chế Hoạt Động riêng được HĐQT thông qua.

·         Ban Kiểm Soát - Theo Nghị Định 155/2020, (i) Trưởng Ban Kiểm Soát chỉ cần có bằng đại học trong một số chuyên ngành có liên quan và không cần phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp toàn thời gian tại công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác; và (ii) Ban Kiểm Soát cũng phải có Quy Chế Hoạt Động riêng được ĐHĐCĐ thông qua.

·         Những thay đổi về yêu cầu công bố thông tin - Ngoài tiền lương của Tổng Giám Đốc (Giám Đốc) và những người quản lý khác, thù lao của từng thành viên HĐQT hiện phải được thể hiện thành một mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải được báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

·         Nghị Định 155/2020 bỏ đi quy định công ty đại chúng phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của công ty có thể công bố thông tin của công ty.

·         Giao dịch với các bên liên quan (GDVCBLQ) giữa các công ty đại chúng với các cổ đông và người quản lý - Ngoài các GDVCBLQ được quy định trong Nghị Định 71/2017, Nghị Định 155/2020 yêu cầu phải có chấp thuận của ĐHĐCĐ đối với một loạt giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ giao dịch đầu tiên có giá trị ít nhất bằng 35% tổng tài sản giữa (1) công ty đại chúng và (2) thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc (Giám Đốc), người quản lý khác và  người có liên quan của các đối tượng này; hoặc cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; hoặc các doanh nghiệp liên quan đến các đối tượng quy định tại Điều 164.2 Luật Doanh Nghiệp 2020. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc những người có liên quan của cổ đông đó sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của ĐHĐCĐ của công ty đại chúng.

Bài viết này được viết bởi Nguyễn Thục Anh và được biên tập bởi Nguyễn Quang Vũ.

Please Login or Register for Free now to view all updates and articles

In addition to free-to-view updates and articles, you can also subscribe to the full Legal Centrix Vietnam Service including access to:

 • Overview notes on the law
 • Thousands of high quality translations of legislation covering all key business areas
 • Legal and tax updates
 • Articles on important legal and tax issues
 • Weekly email alerts
 • Sophisticated web platform and search

Legal Centrix is trusted by top law and accounting firms.

Author

Tags

 • Vietnam
 • General
 • Foreign Investment in Capital Markets
 • Securities Funds & Companies
 • Legal Updates

Related Content

Recent updates

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.