Grant Thornton Vietnam

The Vietnamese Government has recently issued the Decree No. 68/2020/ND-CP in order to amend and supplement Point 3, Article 8 of Decree No.20/2017/ND-CP with regards to the deductibility of interest expenses for calculation of Corporate Income Tax. Decree 68/2020/ND-CP will take effective from tax year 2019 onward.
Gần đây, Chính phủ Việt Nam mới ban hành Nghị định Số 68/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 của Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay được trừ khi xác định Thuế thu nhập của doanh nghiệp. Nghị định 68/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.

The Vietnamese Government has recently issued the Decree No. 68/2020/ND-CP in order to amend and supplement Point 3, Article 8 of Decree No.20/2017/ND-CP with regards to the deductibility of interest expenses for calculation of Corporate Income Tax. Decree 68/2020/ND-CP will take effective from tax year 2019 onward. In this respect, please find below quick noteworthy points for your reference and information:

 • Calculation of interest expense for deductibility purpose has changed to net interest expenses, which is defined by excluding financial income from savings and loan from interest expense.
 • Maximum deductibility of interest expenses has been raised from 20% of earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) to 30% of net EBITDA.
 • Non-deductibile interest expenses which exceed the above 30% cap in current tax year could be carried over to max out the 30% cap of upcoming tax years. Maximum carry-over period shall be five (5) consecutive years.
 • The calculation of deductible interest expense per Decree 68 could be retrospectively applied to tax years 2017 and 2018. Impacted enterprises are required to review and revise the Corporate Income tax return and submit the amendment prior to 1 January 2021.

Our recommendations:

 • Impacted enterprises shall review the deductible interest expenses in tax years 2017, 2018 and 2019 in order to adapt this new regulations.
 • In case there is any adjustment required and/or any further concern regarding such new regulations, please contact your tax advisor for immediate asssistance.

Please feel free to contact us in case you need any further clarification and/or support.

 

CONTACTS
 
Hoang Khoi
National Head of Tax Services
T +84 24 3850 1618
khoi.hoang@vn.gt.com

Nguyen Hung Du
Tax Partner
T +84 28 3910 9131
hungdu.nguyen@vn.gt.com

Gần đây, Chính phủ Việt Nam mới ban hành Nghị định Số 68/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 của Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay được trừ khi xác định Thuế thu nhập của doanh nghiệp. Nghị định 68/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. Theo đó, chúng tôi xin chỉ ra một số điểm đáng lưu ý dưới đây để doanh nghiệp tham khảo và nắm bắt thông tin:

 • Tổng chi phí lãi vay được trừ cho mục đích tính thuế TNDN được thay đổi thành chi phí lãi vay thuần đã trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay.
 • Mức trần của chi phí lãi vay được trừ tăng từ 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay và chi phí khấu hao (EBITDA) lên 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay thuần và chi phí khấu hao (EBITDA thuần).
 • Phần chi phí lãi vay không được trừ do vượt mức trần 30% của kỳ tính thuế này sẽ được chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo, tối đa không quá năm (5) năm liên tục.
 • Việc xác định chi phí lãi vay được trừ sẽ được áp dụng hồi tố cho các kỳ tính thuế 2017 và 2018 theo Nghị định 68. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng theo quy định này sẽ cần soát xét lại để khai bổ sung hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Kiến nghị của chúng tôi:

 • Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng có thể soát xét lại chi phí lãi vay được trừ trong các năm tính thuế 2017, 2018 và 2019 để phù hợp với các quy định mới này.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các điều chỉnh và/ hoặc bất kỳ mối quan tâm nào khác liên quan đến quy định mới này, vui lòng liên hệ với bên tư vấn thuế của doanh nghiệp để nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu doanh nghiệp cần thêm giải đáp và hỗ trợ.

LIÊN HỆ
 
Hoàng Khôi
Phó Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận Tư vấn Thuế
T +84 24 3850 1618
E khoi.hoang@vn.gt.com

Nguyễn Hùng Du
Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Thuế
T +84 28 3910 9131
E hungdu.nguyen@vn.gt.com

 

 

Please Login or Register for Free now to view all updates and articles

In addition to free-to-view updates and articles, you can also subscribe to the full Legal Centrix Vietnam Service including access to:

 • Overview notes on the law
 • Thousands of high quality translations of legislation covering all key business areas
 • Legal and tax updates
 • Articles on important legal and tax issues
 • Weekly email alerts
 • Sophisticated web platform and search

Legal Centrix is trusted by top law and accounting firms.

Author

Tags

 • Vietnam
 • VAT & Sales Taxes
 • Legal Updates
 • Corporate Tax
 • M&A and Investment Tax

Related Content

Recent updates

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.