Venture North Law Firm

For the first time, the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcohol Beverages (Law on Anti Alcohol 2019) was adopted by the National Assembly on 15 June 2019. Law on Anti Alcohol 2019 will take effect from 1 January 2020. Below are summaries of certain key issues of this:

·        The Law on Anti Alcohol 2019 provides new definition of spirit and beer; Accordingly, the scope of spirit in Law on Anti Alcohol 2019 is wider than that of Decree 105/2017 and includes spirits of less than 5% ABV;

·        Driving with alcoholic content in the blood or breath is prohibited regardless of the quantity of alcoholic content in the blood or breath;

·        Sales promotion of spirit and beer having 15% and more ABV are prohibited. However, it should be noted that under Decree 81/2018, promotion of all  spirits are prohibited regardless of its ABV level;

·        Drinking spirit and beer is forbidden in certain public placses such as (1) health facilities, (2) educational institutions during teaching, learning and working hours, (3) nursing care centers and recreational centers for minors, (4) rehabilitation centers, compulsory educational institutions, reform schools, prisons and other detention facilities, (5) social protection centers, (6) workplaces of regulatory authorities, political organizations, socio-political organizations, socio-political-professional organizations and public service providers during working hours, except for places where the trade in alcoholic beverages is allowed;

·        New restrictions on advertising spirit and beer of less than 5% ABV are provided under Article 12 of the Law on Anti Alcohol 2019;

·        In addition to complying with the restrictions on advertising spirit and beer of less than 5% ABV, spirit and beer of 5% ABV to less than 15% ABV is not allowed to be advertised (1) in the programs and activities on culture (văn hoá), drama (sân khấu), cinema (điện ảnh), and sports (thể thao), and (2) on outdoor advertising facilities, except for signboards of spirit and beer trading establishments (cơ sở kinh doanh);

·        Organization and individual trading on spirit and beer is allowed to give sponsor;

·       Online trading of spirit and beer which meets certain requirements is allowed. This is different from current regulations under Decree 105/2017.

Written by Ha Kieu Anh and edited by Nguyen Quang Vu.

Lần đầu tiên, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia (Luật phòng chống rượu, bia 2019) được Quốc hội thông qua vào ngày 15 tháng 6 năm 2019. Luật phòng chống rượu, bia 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Dưới đây là tóm tắt một số vấn đề chính của Luật này:

· Luật phòng chống rượu, bia 2019 cung cấp định nghĩa mới về rượu và bia; Theo đó, định nghĩa rượu trong Luật phòng chống rượu, bia 2019 rộng hơn định nghĩa trong Nghị định 105/2017 vào bao gồm cả nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5 độ;

· Hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm bất kể nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở là bao nhiêu;

· Hành vi khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo Nghị định 81/2018, hành vi khuyến mại rượu và bia bị nghiêm cấm bất kể độ cồn là bao nhiêu;

· Hành vi uống rượu và bia bị cấm tại một số địa điểm công cộng nhất định như (1) Cơ sở y tế; (2) Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; (3) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; (4) Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; (5) Cơ sở bảo trợ xã hội; (6) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia;

· Những hạn chế mới đối với hành vi quảng cáo rượu và bia có độ cồn dưới 5,5 độ được quy định tại Điều 12 Luật phòng chống rượu, bia 2019;

· Ngoài việc tuân thủ các hạn chế đối với hành vi quảng cáo rượu bia có độ cồn dưới 5,5 độ, rượu và bia có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ không được phép quảng cáo (1) trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao và (2) trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia;

· Tổ chức và cá nhân kinh doanh rượu, bia được phép thực hiện tài trợ;

·  Kinh doanh rượu bia trực tuyến được cho phép nếu đáp ứng được những yêu cầu nhất định. Điều này khác với quy định hiện hành theo Nghị định 105/2017.

Bài viết được thực hiện bởi Hà Kiều Anh và biên tập bởi Nguyễn Quang Vũ.

Please Login or Register for Free now to view all updates and articles

In addition to free-to-view updates and articles, you can also subscribe to the full Legal Centrix Vietnam Service including access to:

  • Overview notes on the law
  • Thousands of high quality translations of legislation covering all key business areas
  • Legal and tax updates
  • Articles on important legal and tax issues
  • Weekly email alerts
  • Sophisticated web platform and search

Legal Centrix is trusted by top law and accounting firms.

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.