Venture North Law Firm

Computer Files are the foundation of the digital economy which in turn is the foundation of a modern economy. There are strong arguments to consider computer files being property and qualified as “things” (vật). However, in practice, it is not clear if the courts and other Government authorities will accept such arguments.

Computer Files are the foundation of the digital economy which in turn is the foundation of a modern economy. There are strong arguments to consider computer files being property and qualified as “things” (vật). However, in practice, it is not clear if the courts and other Government authorities will accept such arguments.

Article 105 of the Civil Code 2015 provides that property comprises things, money, valuable papers, and property rights. There is no legal definition of “things”. However, there are strong arguments that computer files are qualified as things:

 • According to Vietnamese Dictionary, things mean things which have shape (hình khối) and can be noticed (nhận biết). Since one can view a computer file using a computer and relevant software, it can be said a computer file has shape and can be noticed.

 • Recently, various authorities take the view that bitcoin can be considered as property. For example, the State prosecutor has charged a gang who robbed bitcoin from a businessman with the Crime Of Robbery Of Properties under the Penal Code. The tax authorities also take the view that Bitcoin Is A Kind Of Goods subject to value added tax. Bitcoin is not a computer file but they are closely related. So the view of the authorities regarding bitcoin can apply to computer files.

 • The view that computer files are property is consistent with the view of other jurisdictions (e.g., Italy, New Zealand, Germany). Vietnam is party to various investment treaties with countries which recognize computer files as properties. It would be difficult for Vietnam not treat computer files owned by investors of such countries as properties under Vietnamese law.

 • Under the Vietnam Constitution, Karl Max-Le Nin’s theory is the founding principle of the Communist Party which in turn is the leading force of Vietnam. Under Karl Max’s theory, material (vật chất) is something which exist independently from the human’s mind and does not depend on the human’s mind. Since they exist independently from the human’s mind, it is arguable that computer files are materials which could also be things.

Despite the above arguments in favour of computer files being a property, there are various suggestions that computer files may not qualify as property.

 • The requirement of things to have “shape” could be interpreted to mean that things must have a three dimensions. A computer files may not satisfy this requirement.

 • The traditional view of various legal scholars is that things are part of physical world and exist in solid, liquid or gas form. Accordingly, computer files may not qualify as things.

 • Unlike the tax authorities and State prosecutor, a provincial court in Vietnam has held that Bitcoin Is Not Property and rejected the tax authority’s opinion.

This post is written by Tran Duc Long and Nguyen Quang Vu.

Tệp Máy Tính là nền tảng của nền kinh tế kỹ thuật số mà từ đó là nền tảng của nền kinh tế hiện đại. Có một số lập luận vững chắc để coi các tệp máy tính là tài sản và đáp ứng các điều kiện của “vật” (things). Tuy nhiên, trên thực tế, không rõ liệu tòa án và các cơ quan Chính Phủ khác có chấp nhận những lập luận như vậy hay không.

Điều 105 của Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Không có định nghĩa pháp lý về "vật". Tuy nhiên, có những lập luận vững chắc để cho rằng các tệp máy tính đáp ứng các điều kiện của vật như sau:

 • Theo Từ Điển Tiếng Việt, vật có nghĩa là những thứ có hình khối (shape) và có thể nhận biết (noticed). Do một người có thể xem một tệp máy tính bằng máy tính và phần mềm liên quan, nên có thể nói rằng một tệp máy tính có hình khối và có thể nhận biết.

 • Gần đây, nhiều cơ quan nhà nước có quan điểm rằng bitcoin có thể được coi là tài sản. Ví dụ, Viện kiểm sát Tối Cao đã truy tố một băng nhóm đã cướp bitcoin từ một doanh nhân với Tội Cướp Tài Sản theo Bộ Luật Hình Sự. Các cơ quan thuế cũng có quan điểm rằng Bitcoin Là Một Loại Hàng Hóa phải chịu thuế giá trị gia tăng. Bitcoin không phải là một tệp máy tính nhưng chúng có liên quan mật thiết với nhau. Vì vậy, quan điểm của các cơ quan nhà nước liên quan đến bitcoin có thể áp dụng cho các tệp máy tính.

 • Quan điểm cho rằng tệp máy tính là tài sản cũng nhất quán với quan điểm tại các khu vực tài phán khác (ví dụ: Ý, New Zealand, Đức). Việt Nam là thành viên của nhiều hiệp định đầu tư với các quốc gia công nhận tệp máy tính là tài sản. Sẽ rất khó cho Việt Nam nếu không coi các tệp máy tính thuộc sở hữu của các nhà đầu tư các quốc gia đó là tài sản theo luật Việt Nam.

 • Theo Hiến pháp Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lê Nin là nguyên tắc sáng lập của Đảng Cộng Sản mà Đảng là lực lượng lãnh đạo của Việt Nam. Theo lý luận của Các Mác, vật chất (material) là thứ tồn tại độc lập với ý thức con người và không phụ thuộc vào ý thức con người. Vì chúng tồn tại độc lập với ý thức con người, nên có thể cho rằng các tệp máy tính là vật chất mà cũng có thể là vật.

Mặc dù các lập luận ở trên ủng hộ tệp máy tính là một tài sản, có nhiều đề xuất khác cho rằng tệp máy tính có thể không đáp ứng đủ điều kiện là tài sản.

 • Yêu cầu của vật phải có “hình khối” có thể được hiểu là mọi vật phải có ba chiều. Tệp máy tính có thể không đáp ứng được yêu cầu này.

 • Quan điểm truyền thống của Nhiều Học Giả Pháp Lý cho rằng vật là một phần của thế giới vật chất và tồn tại ở dạng rắn, lỏng hoặc khí. Do đó, các tệp máy tính có thể không đáp ứng điều kiện của vật.

 • Không giống như cơ quan thuế và Viện kiểm sát Tối Cao, một tòa án cấp tỉnh ở Việt Nam đã ra phán quyết rằng Bitcoin Không Phải Là Tài Sản và bác bỏ ý kiến của cơ quan thuế.

Bài viết do Trần Đức Long và Nguyễn Quang Vũ thực hiện.

Please Login or Register for Free now to view all updates and articles

In addition to free-to-view updates and articles, you can also subscribe to the full Legal Centrix Vietnam Service including access to:

 • Overview notes on the law
 • Thousands of high quality translations of legislation covering all key business areas
 • Legal and tax updates
 • Articles on important legal and tax issues
 • Weekly email alerts
 • Sophisticated web platform and search

Legal Centrix is trusted by top law and accounting firms.

Author

Tags

 • Vietnam
 • Legal Updates
 • General Intellectual Property
 • Information Technology

Related Content

Recent updates

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.