Venture North Law Firm

On 17 January 2020, the Government issued a new Decree (Decree 10/2020) to replace Decree 86 dated 10 September 2014 (Decree 86/2014) regulating road transportation services by cars. This new Decree introduces updated regulations to govern a growing number of ride-hailing platforms in Vietnam (or at least the parts of such platforms associated with automobile transportation).

Previously, Grab Company Limited (Grab VN) is permitted by the Ministry of Transportation to act as an intermediary connecting automobile transport business entities and passengers to provide its automobile ride-hailing platform (i.e., GrabCar). With the new Decree 10/2020, if Grab VN (and other entities conducting similar business) directly manages vehicles or chauffeurs, or determines the transport fare, they would be considered as conducting transportation by automobile business instead as “conducting business of transport by automobile” (kinh doanh vận tải bằng xe ô tô) is defined as: the act of performing at least one of the main steps of transport activities (being directly managing vehicles and chauffeurs, or determining the transport fare) in order to transport passenger or goods on road for profit.

According to Decree 10/2020, depending on the specific implementation of each platform, the businesses providing automobile ride-hailing platforms (such as Grab, Uber, be) could be considered as “doing business in passenger transportation by taxi” (kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi) or “doing business in non-fixed course passenger transportation in accordance with contract” (kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định) or providing “software application to assist with connection in transport” (cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải). This is because:

·         “Doing business in passenger transportation by taxi” (Taxi Business) is defined as the use of automobile having under 9 seats (including the chauffeur) to transport passenger(s) in accordance with the route and schedule requested by the passenger(s); using taximeter to calculate the fare for the trip or using software to book, cancel, calculate the fare for the trip and connect directly with the customer via electronic means;

·         “Doing business in non-fixed course passenger transportation in accordance with contract” (Contracted-car Business) is defined as conducting passenger transport business in accordance with the written transport contract (either in hard copy or soft copy) between the entity conducting passenger transport business in accordance with contract and the transport hirer wanting to hire the [car for the] whole trip (including hiring the chauffeur); and

·         “software application assisting with connection in transport” is defined as the software application providing the protocol to connect the entity conducting transport business, chauffeur with the customer or the transport hirer – all of which happens in a digital environment. And the entity providing software application to assist with connection in transport is indirectly defined as the entity providing such application but not (i) directly managing the vehicles or chauffeurs, nor (ii) determining the transport fare. Since this does not directly deal with transport business, we will not discuss this approach any further.

Under Decree 10/2020, the operator of a ride-hailing platform either in form of a Taxi Business or Contracted-car Business will need to, among other things:

·         obtain a business licence from the provincial department of transportation; and

·         sign labour contracts with its employees including chauffeurs.  Alternatively, the chauffeurs could sign the employment contract with another transportation company instead of the operator of the ride hailing platform.

Additionally, the cars used for passenger transport on such platforms must install:

·         camera(s) recording the chauffeur and the car doors (effective from July 2021); and

·         vehicle tracking system.

These requirements appear to be stricter than those under current regulations.

The definitions of Taxi Business and Contracted-car Business are quite broad, and both can be describing the operation of a ride-hailing platform. However, the requirements to conduct each business are different. And the Taxi Business might fit the current operation of GrabCar (and similar platforms) more than the Contracted-car Business using electronic contract. This is because, among other things:

·         Contracted-car Business requires for a list of passenger(s) to be attached to a transport contract, and the chauffeur must not pick up passenger(s) who is not included in the list of passenger(s). When in reality, a Grab user can book a ride for other persons (riding with or without such user) and there is no way for the user to register the passenger for such ride with Grab VN. Meanwhile, Taxi Business does not have such limitation; and

·         Taxi Business is given priority in transporting customers in airport, train stations, commercial centres, tourist areas, and city transportation.

This post is written by Le Thanh Nhat and edited by Nguyen Quang Vu.

 

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành một Nghị Định mới (Nghị Định 10/2020) để thay thế Nghị Định 86 ngày 10 tháng 9 năm 2014 (Nghị Định 86/2014) quy định về dịch vụ vận tải bằng xe ô tô. Nghị Định mới này đưa ra các quy định cập nhật để điều chỉnh các nền tảng đặt xe tại Việt Nam (hoặc ít nhất là phần của các nền tảng đó liên quan đến vận tải ô tô) đang ngày càng gia tăng về số lượng.

Trước đó, Công ty TNHH Grab (Grab VN) được Bộ Giao Thông Vận Tải cho phép hoạt động như một trung gian kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải ô tô và hành khách để cung cấp nền tảng đặt xe (cụ thể là GrabCar). Với Nghị Định 10/2020 mới, nếu Grab VN (và các chủ thể khác có hoạt động kinh doanh tương tự) trực tiếp điều hành phương tiện hoặc tài xế, hoặc quyết định giá vé vận chuyển, họ có thể sẽ được coi là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vì “kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” được định nghĩa là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Theo Nghị Định 10/2020, tùy thuộc vào việc triển khai cụ thể của từng nền tảng, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng đặt xe ô tô (như Grab, Uber, Be) có thể được coi là một doanh nghiệp “kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi” hoặc “kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định” hoặc “cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải”. Điều này là do:

·        “Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi” (Kinh Doanh Taxi) được định nghĩa là việc sử dụng xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (bao gồm cả tài xế) để vận chuyển hành khách theo lịch trình và hành trình do hành khách yêu cầu; có sử dụng đồng hồ tính tiền để tính cước chuyến đi hoặc sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi và kết nối trực tiếp với khách hàng thông qua phương tiện điện tử;

·        “Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định” (Kinh Doanh Theo Hợp Đồng) được định nghĩa là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hành khách bằng văn bản (dưới dạng giấy hoặc điện tử) giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe); và

·        “Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải” được định nghĩa là phần mềm ứng dụng cung cấp giao thức kết nối giữa đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe với hành khách hoặc người thuê vận tải - tất cả các hoạt động kết nối diễn ra trong môi trường số. Và chủ thể cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải được gián tiếp định nghĩa là chủ thể cung cấp ứng dụng đó nhưng không (i) trực tiếp quản lý các phương tiện hoặc tài xế, và (ii) quyết định giá cước vận chuyển. Vì nội dung này không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải, chúng tôi sẽ không thảo luận thêm về phương án này.

Theo Nghị Định 10/2020, ngoài những điều kiện khác, chủ thể vận hành một nền tảng đặt xe dù là dưới hình thức Kinh Doanh Taxi hay Kinh Doanh Theo Hợp Đồng đều sẽ phải:

·        Có giấy phép kinh doanh cấp bởi Sở Giao Thông Vận Tải cấp tỉnh; và

·        Ký hợp đồng lao động với người lao động của mình bao gồm các tài xế.  Ngoài ra, tài xế có thể ký hợp đồng lao động với một công ty vận tải khác thay vì chủ thể điều hành nền tảng đặt xe.

Ngoài ra, ô tô được sử dụng để vận chuyển hành khách trên các nền tảng đó phải lắp đặt:

·        Camera ghi hình tài xế và cửa lên xuống xe (có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021); và

·        Thiết bị giám sát hành trình.

So với quy định hiện hành, những yêu cầu này có vẻ nghiêm ngặt hơn.

Các định nghĩa về Kinh Doanh Taxi và Kinh Doanh Theo Hợp Đồng khá rộng, và đều có thể dùng để miêu tả hoạt động của một nền tảng đặt xe. Tuy nhiên, điều kiện để tiến hành mỗi hoạt động kinh doanh nêu trên là khác nhau. Và Kinh Doanh Taxi có thể sẽ phù hợp với hoạt động hiện tại của GrabCar (và các nền tảng tương tự) hơn là Kinh Doanh Theo Hợp Đồng sử dụng hợp đồng điện tử. Điều này là vì, ngoài những thứ khác:

·        Kinh Doanh Theo Hợp Đồng yêu cầu phải có danh sách (các) hành khách được đính kèm theo hợp đồng vận tải, và tài xế không được đón (các) hành khách không có trong danh sách (các) hành khách đó. Trên thực tế, một người dùng Grab có thể đặt một chuyến đi cho người khác (đi cùng hoặc không đi cùng với người dùng đó) và người dùng đó không có cách nào để đăng ký hành khách trong chuyến đi đó với Grab VN. Trong khi đó, Kinh Doanh Taxi không hạn chế như vậy; và

·        Xe ô tô được sử dụng để Kinh Doanh Taxi (xe taxi) được ưu tiên khi vận chuyển hành khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch, địa điểm văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại; được ưu tiên hoạt động khi tổ chức giao thông tại đô thị. 

Bài viết được thực hiện bởi Lê Thanh Nhật và biên tập bởi Nguyễn Quang Vũ.

Please Login or Register for Free now to view all updates and articles

In addition to free-to-view updates and articles, you can also subscribe to the full Legal Centrix Vietnam Service including access to:

  • Overview notes on the law
  • Thousands of high quality translations of legislation covering all key business areas
  • Legal and tax updates
  • Articles on important legal and tax issues
  • Weekly email alerts
  • Sophisticated web platform and search

Legal Centrix is trusted by top law and accounting firms.

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.