Venture North Law Firm

Under the current forms applicable to investment procedures to obtain an Investment Registration Certificate or a registration of an acquisition by a foreign investor, the foreign investor and the target company must specify the business lines of the target company according to both Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC) and Provisional Central Product Classification (Provisional CPC). The VSIC is based on the International Standard Industrial Classification, not the Provisional CPC. Therefore, there might be some discrepancies among the scope of services under the VSIC and the Provisional CPC. In other words, when registering business lines, foreign investors might face the issue where the scope of a class under one classification might not be covered by a corresponding one under the other classification.

In such cases, it is reasonable for foreign investors to decide to comply with one classification only. For example, a Japanese investor who provides repair services of electric lighting equipment can classify their business into (i) “Repair of electrical equipment” (VSIC 3314); and (ii) “Repair services of personal and household” (CPC 6330). If the investor wishes to further provide repair services of electrical machinery apparatus, such an investor should not be required to register additional business lines. This is because:

  • “repair services of electrical machinery apparatus” has already been covered under the registered business lines of such investor, which is VSIC 3314; 

  • in the case there are inconsistencies between VSIC and CPC, there is nothing at law which requires that the stricter one would apply. In fact, by relying on the principle that enterprises are entitled to conduct business lines which are not prohibited by law, it is arguable that a company can decide to follow the broader scope of activities as long as they are not prohibited. In other words, unless the authorities have a different view in the future, it is not necessary for the Japanese investor to update its business lines in this case; and

  • under the Vietnam-Japan BIT 2003 and the CPTPP, these services are not listed as services that Vietnam reserved to open its market. Therefore, Japanese investors should be allowed to provide these services.

This post is written by Nguyen Thu Giang and edited by Nguyen Quang Vu.

 

Share

Theo các biểu mẫu hiện hành áp dụng cho các thủ tục đầu tư để xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư hoặc đăng ký mua lại cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và công ty mục tiêu phải kê khai ngành nghề kinh doanh của công ty mục tiêu theo cả Hệ Thống Phân Loại Ngành Kinh Tế Việt Nam (VSIC) và Hệ Thống Phân Loại Sản Phẩm Trung Tâm Tạm Thời (CPC Tạm Thời). VSIC dựa trên Hệ Thống Phân Loại Ngành Kinh Tế Quốc Tế, không phải CPC Tạm Thời. Do đó, có thể có một số khác biệt giữa phạm vi của các dịch vụ theo VSIC và theo CPC Tạm Thời. Nói cách khác, khi đăng ký ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đối mặt với vấn đề trong đó phạm vi của một nhóm theo một hệ thống phân loại có thể không nằm trong nhóm tương ứng theo hệ thống phân loại khác.

Trong những trường hợp như vậy, sẽ là hợp lý để các nhà đầu tư nước ngoài quyết định chỉ tuân thủ theo một hệ thống phân loại. Ví dụ, một nhà đầu tư Nhật Bản cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị chiếu sáng điện có thể phân loại ngành nghề của họ thành (i) “Sửa chữa thiết bị điện” (VSIC 3314); và (ii) “Dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và hộ gia đình” (CPC 6330). Nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị điện, thì nhà đầu tư đó không cần phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Điều này là do:

·         “dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị điện” đã nằm trong các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của nhà đầu tư đó, đó là VSIC 3314; 

·         trong trường hợp có sự không nhất quán giữa VSIC và CPC, không có quy định nào yêu cầu rằng hệ thống khắt khe hơn sẽ áp dụng. Trên thực tế, dựa trên nguyên tắc các doanh nghiệp có quyền tiến hành các ngành nghề kinh doanh không bị pháp luật cấm, có thể cho rằng một công ty có thể quyết định tuân theo phạm vi hoạt động rộng hơn miễn là các hoạt động đó không bị cấm. Nói cách khác, trừ khi cơ quan nhà nước có quan điểm khác trong tương lai, nhà đầu tư Nhật Bản không cần thiết phải cập nhật các ngành nghề kinh doanh của mình trong trường hợp này; và

·         theo BIT Việt Nam-Nhật Bản 2003 và CPTPP, các dịch vụ này không được liệt kê là dịch vụ mà Việt Nam hạn chế mở cửa thị trường. Do đó, các nhà đầu tư Nhật Bản nên được cho phép cung cấp các dịch vụ này.

Bài viết được chuẩn bị bởi Nguyễn Thu Giang và biên tập bởi Nguyễn Quang Vũ.

Please Login or Register for Free now to view all updates and articles

In addition to free-to-view updates and articles, you can also subscribe to the full Legal Centrix Vietnam Service including access to:

  • Overview notes on the law
  • Thousands of high quality translations of legislation covering all key business areas
  • Legal and tax updates
  • Articles on important legal and tax issues
  • Weekly email alerts
  • Sophisticated web platform and search

Legal Centrix is trusted by top law and accounting firms.

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.